Privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke, The Mercy Ships Network, zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken. Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, etc.

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere als basis voor haar fondsenwervende activiteiten en het organiseren van evenementen. Zonder deze gegevens heeft The Mercy Ships Network geen bestaansrecht. Alle gegevens zijn opgenomen in een database, deze database is slechts toegankelijk voor medewerkers die hiervoor zijn geautoriseerd. In deze database zijn alle giftgevers opgenomen die geheel vrijwillig een bedrag(en) hebben overgemaakt aan onze organisatie. Alle gegevens worden opgeslagen binnen de EER.

Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke zal de verstrekte persoonsgegevens zeven jaar bewaren. De gegevens worden gewist bij overlijden of indien een lid daar nadrukkelijk om verzoekt, of aangeeft dat wij deze gegevens niet mogen bewaren.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of het wissen van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

De organisatie is niet in bezit van persoonsgegevens die zonder toestemming zijn verkregen.

Gegevens uitwisselen met anderen

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het functioneren van de organisatie.

Profilering en cookies

Verwerkingsverantwoordelijke maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt uitsluitend functionele cookies.

Verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Contactgegevens voor vragen over de privacyverklaring:

The Mercy Ships Network
R. Stoffer
Ridderkerkstraat 20
3076 JW Rotterdam

Wijziging privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie augustus 2022

Als u nog vragen heeft over deze verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@mercyships.nl of 010-4102877. We helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Als wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Scroll naar boven